Affinity G550 SN5215 SpecSheet | 2009 GULFSTREAM G550