Affinity GIV 1487 SpecSheet | 2002 Gulfstream IV SP